Volunteer & Wellbeing Officer (Part Time)

Cv-Library Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6SW

Posted 3 weeks ago

Volunteer & Wellbeing Officer (Part Time)
National Park Office, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a part time Volunteer & Wellbeing Officer to co-ordinate our volunteers, increase engagement in our activities and support the wellbeing of the Parks communities.

The Benefits

 • Salary of 22,021 - 23,836 pro rata

 • Work in one of the UKs most beautiful sites

 • Help to conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia

The Role

As a Volunteer & Wellbeing Officer, you will perform a range of activities to ensure that everyone can enjoy the beauty of the Park, as well as enhancing the social and economic wellbeing of the area.

Specifically, you will:

 • Co-ordinate our volunteers, including recruitment, training, event organisation and monitoring

 • Improve levels of social inclusion in our work

 • Engage young people in the work of the Park, ensuring they have a voice in decision-making processes

 • Develop programs to increase the wellbeing of local communities

 • Manage the community and volunteer fund

About You

To join us as a Volunteer & Wellbeing Officer, youll need:

 • Experience of managing, training or recruiting volunteers or managing a community group

 • Previous experience of organising and managing events

 • A good understanding of volunteering and/or social inclusion issues

 • Fluency in Welsh and English

 • A degree level qualification or experience in a related area

 • A valid driving licence and access to your own vehicle

Other organisations may call this role Volunteering Co-ordinator, Volunteering Officer, Community Engagement Officer, Community Wellbeing Officer, Community Engagement & Volunteer Co-ordinator or Community Support Co-ordinator.

The closing date for applications is the 20th September 2019. This is a part time role, working 21 hours per week. There is the flexibility to work this role as annualised hours, for example through reduced hours during the school holidays, where the scope of work allows.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

So, if you are ready to take on your next challenge as a Volunteer & Wellbeing Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Welsh Translation:

Swyddog Gwirfoddoli a Lles (Rhan Amser)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Gwirfoddoli a Lles rhan amser i gydlynu ein gwirfoddolwyr, cynyddu ymgysylltiad yn ein gweithgareddau a chefnogi lles cymunedau'r Parc.

Y Buddion

 • Cyflog o 22,021 - 23,836 pro rata

 • Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU

 • Helpu i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri

Y Swydd

Fel Swyddog Gwirfoddoli a Lles, byddwch yn ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau harddwch y Parc, yn ogystal gwella lles cymdeithasol ac economaidd yr ardal.

Yn benodol, byddwch yn:

 • Cydlynu ein gwirfoddolwyr, gan gynnwys recriwtio, hyfforddi, trefnu digwyddiadau a monitro

 • Gwella lefelau cynhwysiant cymdeithasol yn ein gwaith

 • Cynnwys pobl ifanc yng ngwaith y Parc, gan sicrhau bod ganddyn nhw lais mewn prosesau gwneud penderfyniadau

 • Datblygu rhaglenni i gynyddu lles cymunedau lleol

 • Rheoli'r gronfa gymunedol a gwirfoddoli

Amdanoch chi

I ymuno ni fel Swyddog Gwirfoddoli a Lles bydd angen:

 • Profiad o reoli, hyfforddi neu recriwtio gwirfoddolwyr neu reoli grp cymunedol

 • Profiad blaenorol o drefnu a rheoli digwyddiadau

 • Dealltwriaeth dda o faterion gwirfoddoli a / neu gynhwysiant cymdeithasol

 • Rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg

 • Cymhwyster neu brofiad lefel gradd mewn maes cysylltiedig

 • Trwydded yrru ddilys a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Gall sefydliadau eraill alw'r rl hon yn Gydlynydd Gwirfoddoli, Swyddog Gwirfoddoli, Swyddog Ymgysylltu 'r Gymuned, Swyddog Lles Cymunedol, Cydlynydd Ymgysylltu 'r Gymuned a Gwirfoddolwyr neu Gydlynydd Cymorth Cymunedol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Medi 2019. Mae hon yn rl ran amser, yn gweithio 21 awr yr wythnos. Mae hyblygrwydd i weithio'r rl hon fel oriau blynyddol, er enghraifft trwy lai o oriau yn ystod gwyliau'r ysgol, lle mae cwmpas y gwaith yn caniatu.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n barod i ymgymryd 'ch her nesaf fel Swyddog Gwirfoddoli a Lles, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth


Volunteer & Wellbeing Officer (Part Time)

Cv-Library